PRAHA - Nerezová výroba, kovářství, zámečnictví
www.vyrobanerez.cz5.jpg
www.nerezovavyroba.cz.jpg
www.vyrobanerez.cz 6.jpg

Všeobecné obchodní podmínky M.D.
1. Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Martin Duchoň, IČO: 06091075, zapsaný v živnostenském rejstříku, vedeném Mú Příbram, č. j.: MeUPB 43930/2017/OŽÚ/Str, sp. značka SZ MeUPB 43930/2017, sídlem Narysov 20, Příbram  I, 26101  (dále jen „M.D)“ a na druhé straně je kupující (dále jen „Kupující“). Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného  výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s M.D. nebo s nim jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud uvede Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku 2., Reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce M.D., nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, firemních log, obchodních názvů, aj. M.D. nebo smluvních partnerů M.D., pokud v daném případě zvláštní písemnou smlouvou sjednáno jinak. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží, služby. VOP má Kupující možnost si přečíst a vytisknout při potvrzování objednávky.
2. Sdělení před uzavřením smlouvy
M.D. dává na vědomí, že:
1. náklady na tzv. „komunikaci na dálku“ se neliší od základní sazby (v příp.  telefonického i internetového připojení dle podmínek a tarifu operátora Kupujícího, M.D. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
2. požaduje uhrazení kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od M.D., příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, pokud jsou vyžadovány a nabízeny;
3. M.D. neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
4. na webu jsou ceny zboží a služeb provozovaném M.D. uváděny konečné, nejsme plátce DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, ovšem náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného druha a poskytovatele dopravy a požadovaného způsobu úhrady;
5. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (pokud není níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě 14 dnů, která běží, pokuse jedná o
kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla M.D.

6. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
o poskytování služeb, které M.D. splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli M.D. a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím;
o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
7. v případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a pokud se jedná o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, pokud toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
8. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
9. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v písemném podobě v obchodě M.D.
10. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní E-mail: amdpraha@gmail.com příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
3. Smlouva
A. Uzavření smlouvy
Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném M.D. tím, že požadované plnění (zboží, službu,) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník M.D., ať už přímo na pobočce nebo po telefonu anebo při emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky M.D., za případné chyby při přenosu dat M.D. nenese odpovědnost. M.D. neprodleně potvrdí Kupujícímu uzavření smlouvy informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu M.D. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, pokud není ve VOP M.D. uvedeno jinak. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně 5 let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces popsán.
B. Dodání předmětu koupě
Kupní smlouvou se M.D. zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo. A Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí M.D. kupní cenu. M.D. si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby. Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci souladu se smlouvou. M.D. splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, pokud  mu umožní nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí. Pokud M.D. má věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, M.D. odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce. V případě, že M.D. dodá větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství. To neplatí, pokud by je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl. M.D. odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Pokud není sjednáno, jak má být věc zabalena, zabalí M.D. věc podle zvyklostí Pokud nejsou, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem M.D. připraví věc pro přepravu. S ohledem na snížení rizika vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si M.D. vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky anebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 1000,- Kč a to až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, M.D. provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce.
C. Přechod nebezpečí škody
Věc je vadná, pokud nemá sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou M.D. způsobila porušením své povinnosti. Kupující co nejdříve věc podle možnosti prohlédne po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Stejný následek má, pokud nepřevezme Kupující věc, ač mu s ní M.D. umožnil nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže M.D. škodu způsobil porušením své povinnosti. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno
D. Odpovědnost M.D.
M.D. odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména M.D. odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal:
má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a pokud chybí ujednání, takové vlastnosti, které M.D. nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
se věc hodí k účelu, který pro její použití M.D. uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
V případě, že se projeví vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující má oprávnění uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, pokud není uvedeno jinak, to se však netýká:
u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
pokud to vyplývá z povahy věci.
U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) má Kupující oprávnění uplatnit právo z vady do 24  měsíců, pokud není však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád M.D. Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, pokud je to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Pokud má věc vadu, z níž je M.D. zavázána, a pokud se jedná  o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
E. Podstatné porušení smlouvy
Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, Kupující má právo:
na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; pokud to není možné, může odstoupit od smlouvy. Poku je to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména v případě, že jde vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
na odstranění vady opravou věci;
na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
odstoupit od smlouvy.
Kupující informuje M.D., jaké právo si vybral, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu M.D. To neplatí v případě, kdy Kupující žádá opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Pokud M.D. neodstraní vady v přiměřené lhůtě či vyrozumí Kupujícího, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo má právo na odstoupení od smlouvy. Pokud si Kupující nevybere své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu, a to i v případě, že mu M.D. nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že M.D. nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
F. Nepodstatné porušení smlouvy
Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.  Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo případně neodstoupí od smlouvy, může M.D.  dodat to, co chybí, nebo právní vadu odstranit. M.D. může odstranit jiné vady  podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Pokud M.D. neodstraní vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu M.D..
G. Porušení smlouvy obecně
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě Kupující může využít i práva od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí Kupující M.D. na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství). Pokud neoznámí Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Pokud se jedná se o skrytou vadu, platí to samé, pokud nebyla vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
H. Záruka za jakost
Zárukou za jakost se M.D. zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Od odevzdání věci Kupujícímu běží záruční doba, pokud  věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Pokud má koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než M.D., běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do 3 týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou kooperaci. Kupující nemá právo ze záruky, pokud vadu způsobila po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.
4. Odstoupení od smlouvy
A. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy 
a pokud se jedná o: 
kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupit lze také písemně, a to na adrese: Martin Duchoň, Narysov 20, Příbram I, 26101
Pokud odstoupí spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá zboží M.D. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, které od M.D. obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze v případě Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení. Pokud  se spotřebitel rozhodne pro odstoupení v uvedené lhůtě, M.D. doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu M.D. spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není  to však podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude vyplacena v hotovosti. Spotřebitel odpovídá M.D. pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě, že bude proplácení dobropisu v hotovosti, může M.D. požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může M. D. odmítnout peněžní prostředky proplatit. Pokud odstoupí spotřebitel od smlouvy, vrátí mu M.D. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Pokud odstoupí spotřebitel od smlouvy, M.D. však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží M.D. Odeslal. Spotřebitel bere na vědomí fakt, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi M.D. a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Pokud není vydání předmětu  dobře možné, má M.D. právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.
B. Odstoupení v ostatních případech
pokud bude umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být krácena o to, oč se snížila hodnota zboží. Odstoupit od smlouvy nemůže Kupující, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí pro případ,
pokud použil Kupující věc ještě před objevením vady.
pokud došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci
pokud nezpůsobil Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím
nebo pokud prodal Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pokud pozměnil věc při obvyklém použití; pokud se tak stalo jen zčásti, vrátí Kupující M.D., co ještě vrátit může, a dá M.D.  finanční  náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Pokud Kupující neoznámí vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Z důvodu ochrany práv Kupujícího, pokud je Kupujícím právnická osoba. A v případě, že bude požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce M.D., pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.
5. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající dává na vědomí, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze za účelem plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (případně i prováděných se smluvními partnery M. D. ) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě atd. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího. V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující má přístupové právo ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění vadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Zpracovávat tzv. "cookies" M.D. může dále při poskytnutí souhlasu tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, M.D. Uživatel má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. M. D. si vyhrazuje právo odmítnout objednávku z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. černé listině. V případě problémů s objednávkou má Kupující možnost kontaktovat M.D.  A to telefonicky nebo E-mailem.
6. Provozní doba
Objednávky přes internetový obchod M.D.: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci M.D. nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.
7. Ceny
Veškeré ceny jsou smluvní. V on-line E-shopu M.D. jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč). Nejsme plátce DPH.
Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírku a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny jako součástí tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od požadavků Kupujícího. Kupující bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Detailní rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Původní cena znamená cenu zboží,služby, za niž předmětné zboží, službu, M.D. nabízela bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném E-shopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe  reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu. Kupující bere na vědomí, že mohou vyskytnou případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi M.D. a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému M.D.. M.D. v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti. M.D. si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.
8. Objednávání

Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
prostřednictvím elektronického obchodu M.D. (dále jen„E-shop“)
telefonicky
osobně v provozovnách M.D.
elektronickou poštou na adrese  amdpraha@gmail.com
Objednávky přímo lze realizovat kdykoliv na některé z našich poboček v rámci otevírací doby dané pobočky. Veškeré telefonické objednávky zboží lze realizovat přes infolinku M.D., v rámci otevírací doby dané pobočky. M.D.  doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes E-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na M.D. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky. Kupující bude o doručení objednaného zboží informován prostřednictvím E-mailu nebo telefonicky. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v kroku „doprava objednávky“ v rámci svého košíku.
9. Platební podmínky
M.D. akceptuje následující platební metody:

platba v hotovosti 

platba předem bankovním převodem;

na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce - Kupující hradí navíc tzv.dobírečné

platba na fakturu se splatností (pouze pro podnikatele při splnění podmínek),

Aktuální možnosti platby specifikují webové stránky.
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví M.D., avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím. Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.
10. Dodací podmínky
A. Způsoby dodání
M. D. zprostředkovává následující způsoby dodání:
osobní odběr;
zasílání přepravní službou – ČR a SR
Česká pošta
Aktuální možnosti dopravy specifikují webové stránky.
Nabízené způsoby dopravy jsou dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. M.D. nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží v případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému. Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce www.vyrobanere.cz .
B. Ostatní podmínky
V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může M.D. či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může M.D. či její smluvní partner odmítnout zboží vydat.Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas). Kupující si při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu, neporušenost firemní pásky s logem) dle přepravního listu. Neúplnou nebo poškozenou zásilku, která není ve shodě s kupní smlouvou, při převzetí od přepravce je nutné neprodleně vyznačit v předávacím protokole přepravce nebo kupující má právo převzetí zásilky zcela odmítnout. Daný stav je nutno neprodleně oznámit E-mailem na adresu amdpraha@gmail.com sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu, zaslat E-mailem, nebo poštou na dresu M.D. M.D. doporučuje v případě převzetí neúplné nebo poškozené zásilky od přepravce přiložit fotodokumentaci poškození a obalu. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však M.D. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
11. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem M.D. a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti najdete v Reklamačním řádu M.D.).
12. EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Online zaevidování  tržby není nutné v případě platby bankovním převodem.
13. Závěrečná ustanovení
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případný spor mezi M.D. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující/spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00, http://www.coi.cz.. M.D. doporučuje, Kupujícímu než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, využít nejdříve kontakt na M.D. pro vyřešení nastalé situace. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 10.5.2017. Zároveň VOP jsou v písemné formě k dispozici v sídle a provozovnách M.D. nebo jako dokument na www.nerezvyroba.cz .
V Příbrami dne 10.5.2017

Reklamační řád – M. D.

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Martin Duchoň, IČO: 06091075, zapsaný v živnostenském rejstříku, vedeném Mú Příbram, č. j.: MeUPB 43930/2017/OŽÚ/Str, sp. značka SZ MeUPB 43930/2017, DIČ: CZ7807091116, sídlem Narysov 20, Příbram I, 26101, „prodávající(“ či dále pouze „M.D.“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od M.D..Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP M.D. “) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout M.D. odpovídající spolupráci nezbytnou pro vyřízení reklamace, v odlišném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl odpovídající spolupráci . Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP M.D.. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP M.D.. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.V případě uplatnění servisu v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínkami dané služby.

2. Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).Na výslovnou žádost kupujícího M.D. poskytne záruku formou záručního listu. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, M.D. v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu M.D. zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

A. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

Lhůta je:

 • u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců;

 • u zánovního zboží 21 měsíců (zánovním zbožím se rozumí užívané zboží, které následně prošlo kontrolou našich odborníků a které je takto označeno);

 • u zboží použitého 12 měsíců (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které je použité či servisované bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku).

U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v obchodě prodávajícího a je dostatečně vyznačena na dokladu o zakoupení.Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

B. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

 • věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

 • věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak

3. Záruční podmínky

A. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Kupující si při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu neporušenost firemní pásky s logem) dle přepravního listu. Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše dle objednávky, zejména stav, počet, funkčnost, atd. Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je neprodleně vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout. Dále M.D. v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však M.D. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

B. Uplatnění reklamace

Kupující může reklamaci uplatnit na jakékoliv prodejně prodávajícího M.D. Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství). M.D. doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

C. Výluky


 

Záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 1. mechanickým poškozením zboží.

 2. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.

 3. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.

 4. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

 5. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy.

 6. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.

 7. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

  Porušením ochranné pečeti, bezpečnostní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a M.D. výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

D. Určení závady

Zboží předané k reklamaci bude prověřeno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučuje písemnou formu, čímž se se rozumí také elektronická komunikace. Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného servisu.Kupující tímto bere na vědomí, že M.D. neprovádí veškeré placené opravy a může je pouze zprostředkovat u odborných servisů, případně zajišťuje s nimi komunikaci, dopravu apod. Nenese tedy odpovědnost za provedení opravy. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty. V případě, že je kupující podnikatel a bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že je oprávněna přefakturovat kupujícímu náklady odborného servisu za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného odborného servisu.

E. Odmítnutí přijetí do reklamace

1. pro znečištění zboží

M.D. má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží anebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

2. pro zabezpečení zařízení

Pokud je přístup do zařízení chráněn elektronickým, mechanickým nebo jiným zabezpečením přístupu, je kupující při uplatnění reklamace povinen tuto ochranu zrušit nebo heslo uvést v popisu závady. V opačném případě má M.D. právo odmítnout přijetí zboží do reklamace. Bez plného přístupu k zařízení nemusí být možné opravu či diagnostiku zařízení provést. V takovém případě může být reklamační řízení zahájeno, až pokud kupující splní povinnost uvedenou v tomto ustanovení.Je-li na zařízení aktivována libovolná služba, která ho zabezpečuje proti zcizení, je kupující tuto službu před uplatněním reklamace deaktivovat. V opačném případě má M.D. právo odmítnout přijetí zboží do reklamačního řízení. V takovém případě může být reklamační řízení zahájeno, až pokud kupující splní povinnost uvedenou v tomto ustanovení.

4. Vyřízení reklamace

A. Kupující - spotřebitel

Dle ustanovení § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. V případě, jde-li o kupujícího-spotřebitele, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.Reklamaci včetně odstranění vady M.D. provede bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takto domluvené prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po skončení lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

B. Kupující - podnikatel

Pokud je kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován buď telefonicky, nebo e-mailem.

5. Společná ustanovení

M.D. vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. M.D. upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. U uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním dokladem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení vyrozuměn. Lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace. Pokud reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 30,- Kč včetně DPH za každý den prodlení. V případě, že si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si M.D. právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. Při předání zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může M.D. odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

6. Spotřební materiál a minimální životnost

V případě, pokud je předmětem koupě spotřební materiál nebo pokud je tento materiál součástí zakoupeného zboží, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově, v době zboží U zboží může být uvedena více než jedna z těchto životností. K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné dodržet všechny uváděné podmínky. Není tím dotčeno právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. M.D. je povinen vyznačit životnost u nabízeného zboží, jinak nemá možnost se této životnosti dovolávat.

7. Bezplatný servis

Na prodané zboží s delší zárukou než 2 roky je zajišťován po uplynutí lhůty 2 let tzv. bezplatný servis. V případě vady zboží po lhůtě 2 let bude takovéto zboží přijato do servisu a bude: opraveno, nebo vyměněno za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry. Pokud ani jedno z těchto řešení nebude možné, bude na zboží vystaven dobropis. Prodávající se zavazuje takovýto servis ukončit ve lhůtě 35 dnů od přijetí zboží – po uplynutí této lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit. Tímto nejsou dotčena Práva z vadného plnění poskytnutá výrobcem zařízení.

8. Závěrečná ustanovení

Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající ze zákona. Tento Reklamační řád je platný od 10.5.2017. Zároveň Reklamační řád je v písemné formě k dispozici v sídle a provozovnách M.D. nebo jako dokument na www.nerezvyroba.cz


 


 

V Příbrami dne 10.5.2017

Reklamační řád – M. D.
1. Všeobecná ustanovení
Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Martin Duchoň, IČO: 06091075, zapsaný v živnostenském rejstříku, vedeném Mú Příbram, č. j.: MeUPB 43930/2017/OŽÚ/Str, sp. značka SZ MeUPB 43930/2017, DIČ: CZ7807091116, sídlem Narysov 20, Příbram  I, 26101, „prodávající(“ či dále pouze „M.D.“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od M.D..Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP M.D. “) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout M.D. odpovídající spolupráci nezbytnou pro vyřízení reklamace, v odlišném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl odpovídající spolupráci . Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP M.D.. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP M.D.. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.V případě uplatnění servisu v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínkami dané služby.
2. Záruka za jakost
Jako doklad o záruce vystavuje  ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).Na výslovnou žádost kupujícího M.D. poskytne záruku formou záručního listu. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, M.D. v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu M.D. zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.
A. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění
Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě. 
Lhůta je:
u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců;
u zánovního zboží 21 měsíců (zánovním zbožím se rozumí užívané zboží, které následně prošlo kontrolou našich odborníků a které je takto označeno);
u zboží použitého 12 měsíců (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které je použité či servisované bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku).
U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v obchodě prodávajícího a je dostatečně vyznačena na dokladu o zakoupení.Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
B. Jakost při převzetí
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak
     3. Záruční podmínky
A. Kontrola zboží při převzetí
Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Kupující si při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu neporušenost firemní pásky s logem) dle přepravního listu. Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše dle objednávky, zejména stav, počet, funkčnost, atd. Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je neprodleně vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout. Dále M.D. v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však M.D. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
B. Uplatnění reklamace
Kupující může reklamaci uplatnit na jakékoliv prodejně prodávajícího M.D. Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství). M.D. doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše  uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.
        C. Výluky

Záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
1. mechanickým poškozením zboží. 
2. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
3. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
4. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
5. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy.
6. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.
7. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.
Porušením ochranné pečeti, bezpečnostní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.
Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a M.D. výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.
        D. Určení závady
Zboží předané k reklamaci bude prověřeno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučuje písemnou formu, čímž se  se rozumí také elektronická komunikace. Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného servisu.Kupující tímto bere na vědomí, že M.D. neprovádí veškeré placené opravy a může je pouze zprostředkovat u odborných servisů, případně zajišťuje s nimi komunikaci, dopravu apod. Nenese tedy odpovědnost za provedení opravy. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty. V případě, že je kupující podnikatel a bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že je oprávněna přefakturovat kupujícímu náklady odborného servisu za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného odborného servisu.
        E. Odmítnutí přijetí do reklamace
1. pro znečištění zboží
M.D. má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží anebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.
2. pro zabezpečení zařízení
Pokud je přístup do zařízení chráněn elektronickým, mechanickým nebo jiným zabezpečením přístupu, je kupující při uplatnění reklamace povinen tuto ochranu zrušit nebo heslo uvést v popisu závady. V opačném případě má M.D. právo odmítnout přijetí zboží do reklamace. Bez plného přístupu k zařízení nemusí být možné opravu či diagnostiku zařízení provést. V takovém případě může být reklamační řízení zahájeno, až pokud kupující splní povinnost uvedenou v tomto ustanovení.Je-li na zařízení aktivována libovolná služba, která ho zabezpečuje proti zcizení, je kupující tuto službu před uplatněním reklamace deaktivovat. V opačném případě má M.D. právo odmítnout přijetí zboží do reklamačního řízení. V takovém případě může být reklamační řízení zahájeno, až pokud kupující splní povinnost uvedenou v tomto ustanovení. 
4. Vyřízení reklamace
A. Kupující - spotřebitel
Dle ustanovení § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. V případě, jde-li o kupujícího-spotřebitele, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.Reklamaci včetně odstranění vady M.D. provede bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takto domluvené prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po skončení lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
B. Kupující - podnikatel
Pokud je kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován  buď telefonicky, nebo       e-mailem.
5. Společná ustanovení
M.D. vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. M.D. upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. U uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním dokladem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení vyrozuměn. Lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace. Pokud reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 30,- Kč včetně DPH za každý den prodlení. V případě, že si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si M.D. právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. Při předání zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může M.D. odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.
6. Spotřební materiál a minimální životnost
V případě, pokud je předmětem koupě spotřební materiál nebo pokud je tento materiál součástí zakoupeného zboží, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově, v době zboží  U zboží může být uvedena více než jedna z těchto životností. K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné dodržet všechny uváděné podmínky. Není tím dotčeno právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. M.D. je povinen vyznačit životnost u nabízeného zboží, jinak nemá možnost se této životnosti dovolávat.
7. Bezplatný servis
Na prodané zboží s delší zárukou než 2 roky je zajišťován po uplynutí lhůty 2 let tzv. bezplatný servis. V případě vady zboží po lhůtě 2 let bude takovéto zboží přijato do servisu a bude: opraveno, nebo vyměněno za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry. Pokud ani jedno z těchto řešení nebude možné, bude na zboží vystaven dobropis. Prodávající se zavazuje takovýto servis ukončit ve lhůtě 35 dnů od přijetí zboží – po uplynutí této lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit. Tímto nejsou dotčena Práva z vadného plnění poskytnutá výrobcem zařízení.
8. Závěrečná ustanovení
Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající ze zákona. Tento Reklamační řád je platný od 10.5.2017. Zároveň Reklamační řád je v písemné formě k dispozici v sídle a provozovnách M.D. nebo jako dokument na www.vyrobanerez.cz


V Příbrami dne 10.5.2017

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte -

​Tel: +420 722 009 209
E-mail: vyrobanerez@gmail.com

 
Copyright © 2017 www.vyrobanerez.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one